Intranet
校曆
2022 - 10
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
【十月】
1/10 國慶日
3/10 教師發展日(一)
4/10 重陽節
5-7/10 中五訓練營
5/10 上星期一課
7/10 中一「禮賢新丁」成長日(一)
7/10 中六聯招講座
10-14/10 福音周
13/10 流感疫苗注射
19/10 拍攝日(中五及中六級)
20-21/10 學界游泳比賽
21/10 家長教師會周年大會曁就職典禮
21/10 生涯規劃-中六家長講座
28/10 學生團契(二)
28/10 中一成長新動力(一)