Intranet
School Calendar
2021 - 02
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
      
【二月】 18/1-5/2 中六畢業試(暫定)  1/2 家長日補假(改期,日期待定)  5/2 OLE1_取消  8-19/2 農曆新年假期  12/2 農曆年初一  13/2 農曆年初二  15/2 農曆年初四  22-26/2 中六對卷日  23-25/2 樂文書展  25/2 中文元宵日  26/2 學生團契/小組(五)  26/2 中六級派准考證  
【二月】
18/1-5/2 中六畢業試(暫定)
1/2 家長日補假(改期,日期待定)
5/2 OLE1_取消
8-19/2 農曆新年假期
12/2 農曆年初一
13/2 農曆年初二
15/2 農曆年初四
22-26/2 中六對卷日
23-25/2 樂文書展
25/2 中文元宵日
26/2 學生團契/小組(五)
26/2 中六級派准考證