Intranet
校曆
2021 - 10
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
【十月】
1/10 國慶日
6-7/10 拍攝日
7/10 中一成長新動力(一)
8/10 中六聯招講座
11/10 改上星期三課
13/10 全方位學習日_1 S1-S4
14/10 重陽節
15/10 學生團契 (二)
15/10 改上星期四課
15/10 生涯規劃-中六家長講座
22/10 家長教師會周年大會曁就職典禮
25-27/10 中一至中三上學期統測
28/10 流感防疫注射